Son políticos, escritores, científicos ou filósofos. Culturagalega.org ofrécevos o perfil dos protagonistas da historia de Galicia dos séculos XIX e XX que ficaron esquencidos para o gran público. Unha sección coordinada por Gustavo Hervella e elaborada por especialistas en cada un dos protagonistas.
 
Antonio Rosón
por Diego Rodríguez
  O persoeiro no seu contexto
por Gustavo Hervella
Antonio Rosón Pérez foi unha peza determinante do proceso autonómico en Galicia, ademais dun moderador de recoñecido mérito pola súa ecuanimidade nos primeiros pasos do novo lexislativo. Home da transición á democracia, foi amigo persoal de Ánxel Fole e de Ramón Piñeiro e defendeu, cabo de Filgueira Valverde, o uso da lingua galega. En marzo de 1978, Rosón é nomeado presidente da Xunta preautonómica.
Le sobre o persoeiro
 

Coa morte en 1975 do xeneral Francisco Franco desaparecía a última Dictadura da Europa Occidental. O pobo recuperaba unhas liberdades que lle foran usurpadas. Galicia comezaba a espertar paseniñamene, ó igual que o resto do Estado, dun sono profundo. As forzas políticas do momento reclamaban un autogoberno, do que xa se gozara brevemente en 1936, así como do recoñecemento da súa singularidade. Isto era defendido tanto polas opcións que estiveran na oposición, como polas agrupacións políticas de centrodereita.

Aprende sobre esta época aquí.

 
Reimundo Patiño
por Mª Jesús Martínez
  O persoeiro no seu contexto
por Gustavo Hervella
Reimundo Patiño foi unha das máis importantes figuras do panorama cultural da Galicia de posguerra. Paralelamente a unha vida dedicada á política, sensibilizado con posturas galeguistas, desenvolveu un importante traballo artístico e humano a través da pintura. Patiño valora enormemente todo o vencellado coa tradición e a cultura galegas sen esquecer o máis profundo da modernidade, o expresionismo a abstracción e o surrealismo.

Le sobre o persoeiro
 

Nestes anos os artistas gozarán de algo descoñecido para eles, a liberdade de actuación e expresión, o que facilita a acción reivindicativa. Lévase a arte á rúa e convértese en instrumento de transformación da vida cotiá, os setenta serán os escenarios da disidencia. É o encontro co pasado, Luís Seoane, Granell, Laxeiro...
Como resultado dos novos aires que asolaban ó mundo nos anos oitenta, xurde en Galicia unha empresa común de artistas novos que apostaron pola arte contemporánea galega: o Grupo Atlántica.

Aprende sobre esta época aquí.

 
Alejandro de la Sota
por Irene Mera
  O persoeiro no seu contexto
por Gustavo Hervella
A figura de Alejandro de la Sota alcanzou en Madrid, e en toda España, as dimensións auténticas dun mito. Foi enormemente admirado e, tamén, moi seguido: a súa influencia pode detectarse con facilidade nunha gran cantidade de arquitectura. Pode decirse así que na arquitectura española contemporánea introduciuse en gran medida o influxo do seu celebrado estilo.


Le sobre o persoeiro
 

Galicia, foi existindo ó longo das primeiras décadas do réxime franquista asistindo á inauguración de obras,que aínda que poucas sobresaen pola súa singularidade; pouco a pouco a estructura dominante foise desfacendo deixando filtrar novas voces, novos berros, que reivindicaban ese necesario nexo coa contemporaneidade internacional, o que por aquel tempo se personificaba no movemento moderno; engancharse a un tren, moi veloz, era a única e verdadeira necesidade.


Aprende sobre esta época aquí.

 
Ben-Cho- Shey
por Prudencio Vivero
  O persoeiro no seu contexto
por Gustavo Hervella
Entre os galegos que merecen o cualificativo de polígrafo Ben-Cho-Shey figura en lugar sobranceiro. Historia, etnografía, xeografía, heráldica ou xeografía, de todo sabía moito e ben. Mais se tivesemos que buscar unha soa palabra para definir a este ourensán ilustre nada mellor que a de galeguista.

Le sobre o persoeiro
  A fins da década de 1950 un grupo de estudiantes de ideoloxía esquerdista formaran en Madrid o Grupo Brais Pinto. Xa en Galicia moitos deles constituíron o Consello da Mocidade, pero a súa heteroxeneidade ideolóxica provocou a esgazadura interna. Nos anos seguintes viron a luz diversas formacións políticas opostas ó réxime franquista. A acción da oposición notouse na universidade compostelá, e tamén en determinados acontecementos por toda Galicia.


Aprende sobre esta época aquí.
 
Fermín Penzol
por Irene Mera
  O persoeiro no seu contexto
por Gustavo Hervella
Fermín Penzol Labandeira, un galeguista de militancia disciplinada e constante ó longo de toda a súa vida, pero que máis alá deste activismo político será principalmente recordado pola doazón do inxente fondo bibliográfico que foi recompilando ó longo da súa vida, hoxe dispoñible ó público na fundación que leva o seu nome na cidade olívica.

Le sobre o persoeiro
  Na década de 1960 o fenómeno máis sobresaínte foi a emigración a Europa, que se ben antes foi testemuñal, agora acada cifras moi elevadas. Esta é unha das causas polas que a poboación galega experimenta un descenso continuo.
Nos últimos anos do franquismo, Galicia tamén se constituíu en exportadora de recursos financeiros para sufragar o desenvolvemento doutras áreas do Estado, o que supuxo unha das teimas que esgrimía a oposición democrática ante a réxime.


Aprende sobre esta época aquí.
 
Ramón Piñeiro
por Prudencio Vivero
  O persoeiro no seu contexto
por Gustavo Hervella
Ramón Piñeiro foi un dos máis importantes personaxes do galeguismo político e cultural tras a Guerra Civil. Nas difíciles condicións que se abrían Piñeiro destacou por manter acesa a chama da reivindicación política dunha Galicia libre e autónoma. Admirado ou cuestionado Ramón Piñeiro debe ocupar, sen dúbida, un lugar relevante na recente Historia de Galicia.

Le sobre o persoeiro
  A posguerra foi unha época de miseria e racionamiento. Nos anos corenta as bases da economía galega sufren serios retrocesos, a modernización está paralizada e a industria é mínima e arcaica. Culturalmente Galicia está nun deserto. As mentes máis destacadas da preguerra están mortas, censuradas ou no exilio. Os anos cincuenta comezan coa fundación de Galaxia e un rexurdimento "culturalista" da cultura galega.

Aprende sobre esta época aquí.
 
Juan Rof Codina
por Daniel Lanero
  O persoeiro no seu contexto
por Gustavo Hervella
Rof Codina foi un dos primeiros en realizar un estudio exhaustivo do gando galego, experimentando o mellor xeito de melloralo. A súa capacidade de traballo e iniciativa, así como a súa facilidade para penetrar nos medios xornalísticos, fixeron del unha personaxe notoria na Galicia do primeiro tercio de século.

Le sobre o persoeiro
  Do Bienio Progresista ó Bienio Negro, unha etapa políticamente moi activa. Os partidos obreiros e o progresismo republicano nacido ó aveiro do Rexeneracionismo decimonónico establecerán unha loita nas urnas que logo se trasladará ás rúas do Estado.

Aprende sobre esta época aquí.
 
Enrique Heraclio Botana
por Nancy Pérez Rey
  O persoeiro no seu contexto
por Gustavo Hervella
O tipógrafo Enrique Heraclio Botana, foi unha das principais cabezas dos inicios do socialismo galego chegando a acadar certa fama a expresión xurdida no ámbito da patronal: "En Vigo manda Botana".

Le sobre o persoeiro
  O obreirismo na Galicia de anteguerra. A poboación activa dedicada ó sector secundario en Galicia experimenta un crecemento nos primeiros trinta anos do século XX, aínda que o peso do rural será destacado ata os anos sesenta.

Aprende sobre esta época aquí.
 
Gumersindo Busto
por María Presas Beneyto
  O persoeiro no seu contexto
por Gustavo Hervella
Galicia débelle á súa admirable tenacidade e á súa ampla visión do porvir, a súa mellor e máis eficiente obra do americanismo: a Biblioteca América. Situada na actualidade no Pazo de Fonseca da Universidade de Santiago.

Le sobre o persoeiro
  Os tolos anos vinte estiveron marcados pola dictadura do xeneral Primo de Rivera e o comezo dunha relación de intercambios económicos e culturais con hispanoamérica cada vez máis fluída.

Aprende sobre esta época aquí.
 
Ramón María Aller
por María Seijas Montero
  O persoeiro no seu contexto
por Gustavo Hervella
Unha das figuras máis importantes da historia da astronomía española era este sacerdote lalinense. As súas aportacións no campo das matemáticas e das ciencias astronómicas influiron en todos os coñecementos do seu tempo. Varias estrelas levan o seu nome e a el se lle debe a creación do primeiro observatorio astronómico de Galicia.

Le sobre o persoeiro
  A segunda década do século XX contempla un grande movemento social e de ideas políticas. A actividade nacionalista multiplícase e contribúe á aparición de algunhas das publicacións máis senlleiras.

Aprende sobre esta época aquí.
 
Montero Ríos. O cacique revisitado
por Margarita Barral
  O persoeiro no seu contexto
por Gustavo Hervella
Este compostelano xogou un importante papel na convulsa política española da segunda metade do século XIX. Considerado como un típico cacique da época, Montero Ríos xogou un papel decisivo na sociedade galega da época.

Le sobre o persoeiro

  A transición do século XIX ó XX en Galicia estivo marcada por unha forte crise agraria, tensións arredor da propiedade das terras e o comezo do longo éxodo a América.

Aprende sobre esta época aquí.
 

 

 

 
 

Cultura Galega.org
Inicio /Especiais / Arte / Comunicación / Música / Espectáculos / Historia / Lingua e Literatura / Sociedade /
Certames / Arquivos / Participa / Xénese / Alén da Terra / Zona Cultura / Colaboracións
Correo / Acerca de Cultura Galega.org


Cultura Galega.org é unha iniciativa do Consello da Cultura Galega
©Consello da Cultura Galega, 2000