Inicio I Biografía I Contexto

Antonio Rosón
por Diego Rodríguez

  O persoeiro no seu contexto
por Gustavo Hervella
Aprende sobre esta época aquí

O lucense Antonio Rosón Pérez foi unha peza determinante do xeito de desenvolverse o proceso autonómico en Galicia, ademais dun moderador de recoñecido mérito pola súa ecuanimidade nos primeiros pasos do novo lexislativo. Home da transición á democracia, a súa personalidade e o seu papel collen enteiro sentido no contexto en que esta xurdiu.

Antonio Rosón Pérez, nace en Becerreá, e foi o maior dunha familia numerosa, da que seguindo a súa propia testemuña houbo de facerse cargo, polo que quedou solteiro, nunha curiosa inversión do morgado galego, do que máis tarde sería comentarista. Estudiou Dereito en Compostela, Valladolid e Oviedo, nos anos trinta. Cando chega a Guerra Civil, Rosón é mobilizado como oficial de reemplazo e colabora activamente na reducción de grupos armados na provincia de Lugo. Tamén intervén como avogado defensor dos procesados nos Consellos de Guerra dos primeiros meses das represalias.
Tivo diferentes cargos políticos durante a Dictadura. Foi presidente da Deputación Provincial de Lugo entre os anos 1949 e 1951. No mesmo ano 1949, nunha conferencia pronunciada en Lugo, sen deixar de facer profesión de fe no réxime por entón vixente, reclama a atención como xurista nas peculiaridades de Galicia, afirmando que deben ser tidas en conta no Código Civil.
É amigo persoal de Ánxel Fole e de Ramón Piñeiro. É unha amizade que non só se basea no afectivo pois certos puntos en común, que non son por suposto expresión dunha idéntica visión política, fan coincidir ós tres homes nalgunhas empresas. Así, Rosón participa no consello de redacción da Revista Galega de Economía, que edita Galaxia, xa no ano 58 e da que a máxima figura é Ramón Piñeiro.
Nos anos de Procurador en Cortes, ás que accedeu como representante do tercio familiar, defendeu, cabo de Filgueira Valverde, o uso da lingua galega, sendo notable neste sentido a súa intervención no debate co gallo da nova Lei de Educación do ano 1970. Rosón e Filgueira foron os portavoces dos dereitos da nosa lingua, comenta Ramón Piñeiro nunha carta a Fernández del Riego.
Ó lado desta dimensión política e da súa actividade profesional como avogado, Antonio Rosón Pérez tivo unha actividade pública como incentivador e presidente de diversos movementos agrarios e cooperativistas en Galicia.
Co fin da Dictadura, Rosón funda en Lugo un partido político, a Agrupación Electoral Lucense, que se integra en UCD en 1977. En marzo de 1978, Rosón é nomeado presidente da Xunta preautonómica. Trátase de chegar ó máximo acordo posible entre os actores políticos do momento, e nace o chamado Estatuto dos Dezaseis. En palabras del mesmo, o Estatuto que de alí sairá ten de ser visto coa idea do consenso, xa que " todo texto xurídico responde necesariamente a un pacto circunstancial e o Estatuto de Galicia non é, dende logo, unha excepción". Dúas ideas presiden a súa visión da cuestión autonómica: a autonomía de Galicia debe ser política e non meramente unha descentralización de servicios, "..si sólo es una descentralización de servicios, yo me marcho a casa", afirma por aqueles anos; por outra banda, é partidario de que Galicia teña alomenos as mesmas prerrogativas e nivel de autonomía que Euskadi e Cataluña. Aínda que isto derive nunha sensación de que a autonomía galega vai a remolque das outras dúas comunidades históricas é dificilmente discutible que esta equiparación era desexable, cando menos dende o punto de vista galego.
No ano 1978, sendo presidente da Xunta, sufrirá unha dura proba: a revista Interviú publica un artigo acusándoo a el e maila súa familia de crimes durante a Guerra Civil e de aproveitar a súa posición política para se enriquecer persoalmente. A defensa que realiza Rosón é tallante: participou durante a Guerra Civil no bando nacional, e politicamente no franquismo, pero nunca estivo implicado en ningún crime dos que é acusado. Os tribunais danlle a razón tempo máis tarde, pero son tamén significativas as declaracións do seu amigo Ramón Piñeiro, quen non só non dá creto a tales formulacións, senón que testemuña a prol del. Tamén salienta que durante o proceso estatutario foi Rosón decidido defensor do máximo traspaso de competencias a Galicia e califícao de galeguista, dentro do seu marco.
É un político certamente controvertido, ó que tampouco é de estrañar cando no mesmo ano, precisamente despois dos feitos que mencionamos, non dúbida en autocalificarse de hombre del 18 de Julio, aínda que con conviccións galeguistas.
Para el as posibilidades constitucionais do nacionalismo galego quedan esgotadas co novo estatuto, aprobado en 1981, non sendo factible nin positiva a insistencia nese punto. Nembargantes, onde si hai qué facer é na sincronización da sociedade galega co mesmo, xa que, a pesares da adecuada identificación dos galegos con Galicia, hai un illamento con respecto ó novo Parlamento e á nova Xunta. A partires de decembro será presidente do primeiro parlamento da nova autonomía, elixido por 50 votos sobre 7.
Como presidente do Parlamento, ó dicir dunha boa parte dos parlamentarios daquela, comportouse con ecuanimidade e respecto polas minorías. Neste sentido foi loada a súa capacidade de buscar sempre os puntos de compromiso nas disputas máis críticas. Non faltou, sen embargo, algún punto de indubidable fricción, como foi a expulsión dos deputados nacionalistas da Cámara.
Afastarase da U.C.D, presentándose nas listas de Coalición Popular, primeiro pola circunscrición de Lugo como "galeguista independente", un feito que produce certa controversia no seo do partido. Deste xeito incorporarase ó Parlamento do ano 85 que presidirá de novo, trala súa elección en segunda xeira, onde o sorprendeu a morte a penas un mes despois de ser internado no Hospital de Lugo.
Morreu deixando tras de si unha bagaxe recoñecida por partidos políticos de moi distinto signo: nunha declaración conxunta da Xunta de portavoces e da Mesa do Parlamento, integrada a primeira por catro das sete forzas daquela presentes, afirmouse:

Pola súa xenerosidade e a súa comprensión, e polo seu esforzo por conciliar nunha empresa común ós anceios de tódolos galegos por conseguir que o noso pobo manteña a súa identidade nacional, o falecido presidente debe quedar no pensamento de tódolos galegos como merecente da lembranza de todos cantos teñan no seu pensamento a arela dunha Galicia mellor

Antonio Rosón Pérez é un determinante e mesmo un expoñente do xeito de transitar do réxime anterior á actual democracia, e, no caso de Galicia, do pasado centralismo á actual autonomía. Na intención de conciliar cantos máis intereses e paixóns políticas mellor sempre presididos por un recoñecemento da identidade de Galicia e da súa necesaria autonomía acadou o seu senso o traballo político do primeiro presidente do Parlamento Galego. Os seus valores humanos foron tamén gabados por moitas persoas, nos días posteriores á súa morte. Os que o coñeceron destacaban a súa cordialidade e sabedoría para se enfrontar ás situacións difíciles e describíano coma un home bo e astuto, un político pragmático e dialogante certamente axeitado para o papel histórico que lle tocou cumprir.


 
 

     
 
 

Cultura Galega.org
Inicio /Especiais / Arte / Comunicación / Música / Espectáculos / Historia / Lingua e Literatura / Sociedade /
Certames / Arquivos / Participa / Xénese / Alén da Terra / Zona Cultura / Colaboracións
Correo / Acerca de Cultura Galega.org


Cultura Galega.org é unha iniciativa do Consello da Cultura Galega
©Consello da Cultura Galega, 2000